STOP mowie nienawiści i cyberprzemocy – mobilności Leonardo

Przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Uczniowie wrocławskiego Leonardo odbyli dwie podróże do Turynu gdzie wraz uczniami tamtejszej szkoły I.I.S. Primo Levi wspólnie stworzyli filmy poklatkowe w tematyce cyberprzemocy i przeciwdziałaniu mowie nienawiści. Pracując wspólnie nad wspólnymi projektami rozwijali m.in. kompetencje osobiste,  językowe, cyfrowe i kulturowe.

Termin realizacji: 1.06.2022-30.11.2022

Dofinansowanie: 149 554,00 PLN

Szkoła realizująca projekt: Szkoła Podstawowa Leonardo we Wrocławiu

Szkoła partnerska: I.I.S. Primo Levi w Turynie

https://www.istitutoprimolevi.edu.it

Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych:

  • kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
  • kompetencji językowych,
  • kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się,
  • kompetencji cyfrowych,
  • kompetencji w zakresie wielojęzyczności,
  • kompetencji obywatelskich,
  • kompetencji w zakresie wzmacniania świadomości i ekspresji kulturalnej

26 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Leonardo we Wrocławiu dzięki organizacji mobilności edukacyjnych dla dwóch 13 osobowych grup uczniów do szkoły partnerskiej we Włoszech w okresie 1.06 – 30.11.2022 r.

Motywem przewodnim projektu jest hasło ”Stop mowie nienawiści i cyberprzemocy”. Agresja i przemoc rówieśnicza w dzisiejszych bardzo często przejawia się w cyberprzemocy i mowie nienawiści. Zjawisko to powoduje, że wśród użytkowników Internetu (czyli większości społeczeństwa, w tym zwłaszcza dzieci – uczniów szkół) panuje coraz większe znieczulenie na

tego typu zachowania, skutkujące niestety cichym przyzwoleniem, brakiem reakcji, obojętności. Wykorzystanie TIK stwarza możliwości szybkiego pozyskiwania wiadomości, dostarcza narzędzi pracy pomocne w nauce i pracy, ale niesie również zagrożenia. Bezpieczeństwo w Internecie oraz odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych jest jednym z podstawowych wytycznych ujętych w planach profilaktyczno-wychowawczych obydwu placówek. Motyw przewodni projektu jest zatem uniwersalny. To problem globalny, któremu należy przeciwdziałać. Wspólny i aktualny dla obydwu krajów i uczniów problem zw. z mową nienawiści i cyberprzemocą stanowi dla uczniów motywacje, do współpracy i wzajemnej nauki. Aby uatrakcyjnić sposób przyswajania wiedzy oraz wpłynąć na atrakcyjność programu edukacyjnego w projekcie zaplanowano wykorzystanie mediów i TIK – tj. stworzenie filmu edukacyjnego metodą poklatkową.

Kluczowym działaniem w projekcie są 2 mobilności do Turynu, w czasie której uczniowie pracowali metodą projektową podczas warsztatów narracji wizualnej. Wspólnie z uczniami włoskimi stworzyli film poklatkowy o tej ważnej społecznie tematyce.

Uczestnikami projektu są uczniowie uczęszczający do klas VI-VIII ze strony polskiej oraz uczniowie włoscy w zbliżonym wieku.

W rezultacie wspólnych warsztatów powstały dwa filmy o tematyce cyberprzemocy i mowie nienawiści. Uczniowie samodzielnie zrealizowali film – od scenariusza, po scenografię, wykonanie rekwizytów, udźwiękowienie itp. Uczniowie uczestniczyli również w postprodukcji, w czasie której zmontowano film (przy wsparciu kadry nauczycielskiej/ trenerów).

Zapraszamy do obejrzenia filmów:

Fotorelacja z wyjazdu

Upowszechnianie rezultatów projektu 

W ramach upowszechniania rezultatów: 

  • Uczestnicy projektu przeprowadzili lekcje w klasach, zaprezentowali filmy oraz przedstawili szereg informacji w temacie hejtu i cyberbullyingu 
  • Rozmawiamy w klasach o zagrożeniach w internecie, jak przeciwdziałać cyberprzemocy, jak skutecznie jej zapobiegać, a także jak interweniować w przypadku wystąpienia tego zjawiska w szkole. 
  • Przygotowaliśmy relację z projektu na szkolnej tablicy ogłoszeniowej